Phân biệt tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai


Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai…