Tồn kho bất động sản gấp gần 10 lần con số trên báo cáo?


Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng giá trị hàng tồn kho bất động sản tính đến ngày 20/12/2018 là khoảng 22.825 tỷ đồng.